لطفا در صورت داشتن سوال فرم مربوطه را تکمیل کنید. 

در اولین فرصت از طریق ایمیل به شما جواب خواهم داد. 

در صورتی که برای گرفتن جواب سوال خود عجله دارید لطفا

به ID تلگرام saeedzaroori@ پیام بدهید

Skip to content